RC Slavia Praha > Klub > Stanovy Rugby club Slavia Praha, z.s.

Stanovy Rugby club Slavia Praha, z.s.

Soubor:
stanovy_rc_slavia_praha.pdf
Popis:
Stanovy RC Slavia Praha
Formát:
pdf
Velikost:
168kB

STANOVY

Rugby club Slavia Praha, z.s.

v souladu s ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen jako „Stanovy“)

I.                    Základní ustanovení

II.                  Poslání a cíle

III.                Organizační uspořádání

IV.               Členství

V.                 Práva a povinnosti členů

VI.               Vyloučení člen ze spolku

VII.             Členství a spolkové příspěvky, poplatky

VIII.           Zásady hospodaření

IX.               Závěrečná, společná a přechodná ustanovení

I.

Základní ustanovení

1.                   Rugby club Slavia Praha, z.s. je nezávislou dobrovolnou organizací (dále jen jako „Spolek“), sdružující fyzické a právnické osoby, které přijaly společný název a společnou symboliku a dohodly se na vnitřním uspořádání svých náležitostí s cílem uspokojování svých potřeb a zájmů, zejména v oblasti sportovní a kulturní.

2.                   Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.

3.                   Spolek je založen na principu dobrovolnosti a na demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „NOZ“).

4.                   Sídlem Spolku je Praha 10, Vladivostocká 1460/10, PSČ: 100 00, kde působí pod firmou Rugby club Slavia Praha, z.s. (zkráceně jen jako „RC Slavia Praha“).

 

 

II.

Poslání a cíle

1.                   RC Slavia Praha je nástupcem oddílu rugby založeného roku 1927 jako součást Sportovního klubu Slavia Praha.

2.                   RC Slavia Praha zabezpečuje rozvoj sportovní a tělovýchovné činnosti, vytváří pro tuto činnost samostatný tělovýchovný proces podle pravidel svého sportovního odvětví a podmínek soutěžního řádu svazového orgánu při respektování dosažených zdrojů vlastními příjmy.

3.                   RC Slavia Praha vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci rozvoje sportu a pro tuto činnost získává další členy všech věkových kategorií, zejména pak mládež.

4.                   RC Slavia Praha pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, dbá o praktické uplatňování zásad demokratické morálky, zvláště pak vzájemné úcty, respektování důstojnosti s dodržováním zásad fair play.

5.                   Účelem (hlavní činností) RC Slavia Praha je podpora sportovní činnosti, organizace, řízení, propagace a provozování sportovního klubu a další s tím související úkoly.

6.                   Vedlejší činností RC Slavia Praha může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti RC Slavia Praha.

7.                   RC Slavia Praha pečuje o zvyšování potřebné sportovní výkonnosti svých členů a vytváří proto vhodné podmínky jak organizováním tréninků a soustředění, tak zvyšováním kvalifikace svých trenérů, a současně vytváří podmínky pro úspěšnou výchovu a výkonnostní růst svých členů.

8.                   RC Slavia Praha v souladu se svými zájmy a potřebami rozvíjí kulturní a společenskou činnost Spolku.

9.                   RC Slavia Praha buduje a udržuje svá tělovýchovná zařízení pro svoji sportovní činnost.

10.               RC Slavia Praha zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských, finančních zdrojů a jejich hospodárného využívání. Vede své členy k ochraně a rozmnožování veškerého majetku, který je vlastnictvím Spolku nebo majetkem v užívání.

11.               RC Slavia Praha chrání práva a oprávněné zájmy svých členů.

12.               RC Slavia Praha při plnění svých hlavních úkolů spolupracuje s ostatními tělovýchovnými jednotami, sportovními kluby, tělovýchovnými uniemi na všech stupních. Zejména v místě svého působení vyhledává prospěšnou spolupráci s obecním a obvodním úřadem, státními, družstevními a jinými organizacemi, jednotlivce nevyjímaje.

 

 

III.

Organizační uspořádání

1.                   Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze, která je tvořena všemi členy RC Slavia Praha od 15 let věku a po jednom (1) delegovaném zástupci každé z právnických osob sdružených v RC Slavia Praha.

2.                   Členská schůze je svolávána nejméně jednou za rok a svolává ji Výkonný výbor Spolku. Mimořádná Členská schůze může být svolána na žádost nejméně jedné třetiny (1/3) členů Spolku nebo nejméně jedné třetiny (1/3) Dozorčí rady Spolku.

3.                   Do pravomoci Členské schůze náleží:

a)         volit členy Výkonného výboru Spolku a členy Dozorčí rady Spolku,

b)         projednávání zprávy Výkonného výboru o činnosti Spolku a schvalování plánu rozpočtu,

c)         schvalování výše členských příspěvků Spolku,

d)         přijetí a změna stanov Spolku,

e)         schvalování jiných předpisů přesahujících svým významem obvyklou operativní činnost,

f)          rozhodování o případném zániku Spolku a způsobu likvidace jeho majetku,

g)         jmenování čestných členů RC Slavia Praha.

4.                   Členská schůze je schopna se usnášet za účasti nadpoloviční většiny členů Spolku. Členská schůze je oprávněna přijímat rozhodnutí, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů Spolku, s výjimkou hlasování o předmětech uvedených v čl. III. odst. 3 a), d) a f) Stanov, kdy je vyžadována třípětinová (3/5) většina přítomných členů Spolku.

5.                   Svolání Členské schůze se oznamuje na internetových stránkách RC Slavia Praha a vyvěšením ve společných prostorách klubovny RC Slavia Praha nejméně 30 dní před konáním Členské schůze.

6.                   Statutárním orgánem Spolku je pětičlenný Výkonný výbor Spolku, který je tvořen Prezidentem spolku a dalšími čtyřmi členy, když všichni jsou voleni z fyzických osob, které jsou členy Spolku. Prezident Spolku je reprezentantem Spolku navenek a je oprávněn za Spolek jednat a činit právní úkony. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, pak k jeho platnosti a účinnosti je třeba podpis Prezidenta Spolku a jednoho (1) dalšího člena Výkonného výboru.Volební období členů Výkonného výboru Spolku jsou dva (2) roky.

7.                   Výkonný výbor Spolku řídí činnost Spolku a odpovídá za její výsledky.

8.                   Výkonný výbor Spolku je oprávněn přijímat opatření týkající se rozpočtu Spolku, schváleného plánu činnosti a při své práci se řídí Stanovami a příslušnými předpisy státní správy, v jejichž mezích může učinit příslušná ekonomická rozhodnutí. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina členů Výkonného výboru Spolku. V případě, že jednotliví členové Výkonného výboru mají rozdílné stanovisko, je rozhodující rozhodnutí Prezidenta Spolku.

9.                   Výkonný výbor Spolku plní zejména tyto úkoly:

a)         zajišťuje operativní plnění schváleného plánu a rozpočtu Spolku a přijímá příslušná rozhodnutí k jejich plnění,

b)         rozhoduje o přijetí za člena Spolku,

c)         připravuje plán činnosti a rozpočtu Spolku,

d)         jmenuje a odvolává hlavního trenéra Spolku odpovědného při výkonu své funkce za úroveň jednotlivých oddílů Spolku,

e)         společně s hlavním trenérem Spolku projednává a rozhoduje o uvolnění svých členů/registrovaných sportovců do jiných oddílů či klubů zúčastněných a přihlášených do soutěží v České republice,

f)          společně s hlavním trenérem schvaluje soupisky a nominace svých členů pro soutěže a projednává a rozhoduje o jejich případném uvolnění do zahraničí,

g)         rozhoduje o podmínkách a obsahu tak zvaných hráčských statutů svých členů,

h)         jmenuje zástupce do orgánů jiných organizací a spolků či sdružení, na jejichž činnosti se podílí,

i)           vydává vnitřní směrnice a řády pro činnost Spolku,

j)           rozhoduje o všech dalších otázkách, které si ke svému rozhodnutí vyhradí.

10.               Členství ve Výkonném výboru Spolku zaniká:

a)         uplynutím funkčního období,

b)         odvoláním z funkce,

c)         vzdáním se funkce,

d)         zánikem členství ve Spolku.

11.               Kontrolním orgánem Spolku je tříčlenná Dozorčí rada, volená z fyzických osob, které jsou členy Spolku. Funkční období Dozorčí rady Spolku jsou dva (2) roky.

12.               Dozorčí rada kontroluje činnost Výkonného výboru a o své činnosti podává zprávu Členské schůzi.

IV.

Členství

1.                   Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby, a dále právnické osoby, oddíly, kluby či jiné organizace, které mají stejný či obdobný předmět činnosti jako Spolek.

2.                   Spolek rozlišuje členství řádné a členství žákovské.

3.                   Řádné členství Spolku může získat každá fyzická osoba od 15 let věku, která projeví zájem a podáním přihlášky vysloví souhlas s posláním a úkoly Spolku a zaváže se dodržovat jeho Stanovy.

4.                   Žákovské členství může získat fyzická osoba do 15 let věku, která projeví zájem a podáním přihlášky vysloví souhlas s posláním a úkoly Spolku a zaváže se dodržovat jeho Stanovy.

5.                   Osoby mladší 18 let vykonávají svá práva a povinnosti s písemným souhlasem svých zákonných zástupců.

6.                   O přijetí člena rozhoduje Výkonný výbor Spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká okamžikem rozhodnutí Výkonného výboru Spolku o přijetí člena.

7.                   Spolek nevede seznam svých členů.

8.                   Řádné a žákovské členství zaniká:

a)         vyloučením pro porušení povinností stanovených v čl. V. těchto Stanov,

b)         písemným projevem vůle o vystoupení ze Spolku,

c)         úmrtím člena - fyzické osoby, zánikem člena bez právního nástupce - právnické osoby,

d)         zánikem Spolku.

V.

Práva a povinnosti členů

1.                   Řádní členové Spolku mají zejména právo:

a)         podílet se dle svých osobních schopností a možností na činnosti Spolku,

b)         volit a být voleni do orgánů Spolku za předpokladu plné svéprávnosti,

c)         hlasovat na Členské schůzi Spolku,

d)         navrhovat své zástupce do orgánů Spolku,

e)         využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,

f)          podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.

2.                   Řádní členové Spolku mají zejména tyto povinnosti:

a)         dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy Spolku,

b)         aktivně se podílet na práci a rozvoji Spolku,

c)         dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy Spolku,

d)         řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem, a předpisy a pravidly České rugbyové unie,

e)         řádně hradit stanovené příspěvky, poplatky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku,

f)          usilovat o dobré jméno Spolku, šetřit a chránit majetek, který slouží k zabezpečení spolkové činnosti.

3.                   Členové, kteří disponují žákovským členstvím mají zejména právo:

a)         podílet se dle svých osobních schopností a možností na činnosti Spolku, nemají však pasivní ani aktivní volební právo,

b)         využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,

4.                   Členové, kteří disponují žákovským členstvím mají zejména tyto povinnosti:

a)         dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy Spolku,

b)         aktivně se podílet na práci a rozvoji Spolku,

c)         dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy Spolku,

d)         řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem, a předpisy a pravidly České rugbyové unie,

e)         řádně hradit stanovené příspěvky, poplatky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku,

f)          usilovat o dobré jméno Spolku, šetřit a chránit majetek, který slouží k zabezpečení spolkové činnosti.

5.                   Příslušné orgány Spolku mohou interními předpisy rozšířit práva a povinnosti členů, a to v souladu se Stanovami a obecně závaznými právními předpisy.

Článek VI.

Vyloučení člena ze Spolku

1.                   Členství ve Spolku zaniká dle ustanovení čl. VI. odst. 2 těchto Stanov okamžikem rozhodnutí Výkonného výboru Spolku o jeho vyloučení.

2.                   Důvody pro vyloučení člena ze Spolku jsou:

a)         dlouhodobá nečinnost člena,

b)         hrubé poškozování dobré pověsti Spolku,

c)         prodlení s úhradou členského příspěvku delší než 6 měsíců, ačkoliv byl člen o zaplacení upomenut,

d)         opakované neplnění členských povinností podle Stanov a interních předpisů Spolku, resp. podle zákona,

e)         ohrožování nebo maření plnění cílů Spolku.

3.                   Za dlouhodobou nečinnost se považuje nečinnost přesahující 1 rok, přičemž za nečinnost se považuje zejména neúčast na jednání orgánů Spolku a jejich hlasování, žádná další aktivita v rámci Spolku nebo v jeho prospěch.

4.                   Pokud došlo k zániku členství ve Spolku dle tohoto článku, nemá bývalý člen Spolku právo na vrácení, ani částečné, členského příspěvku, který již byl za příslušný kalendářní rok uhrazen.

5.                   Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí Výkonného výboru Spolku v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Členská schůze Spolku na svém nejbližším zasedání.

VII.

Členství a spolkové příspěvky, poplatky

1.                   Spolkové příspěvky a poplatky jsou základním projevem členství ve Spolku, pro jehož činnost představují nedílnou součást finančních příjmů.

2.                   Spolkové příspěvky navrhuje Výkonný výbor Spolku a schvaluje Členská schůze. Po schválení jsou závazné pro všechny členy Spolku. Výše je stanovena s přihlédnutím na věk, sociální podmínky a náročnost daného sportovního oboru na zabezpečení vlastní činnosti.

3.                   O periodicitě výběrů příspěvků rozhoduje Výkonný výbor Spolku. Samotný výběr provádějí určení členové oddílů ve stanovených termínech, případně jednotliví členové přímo odpovědní Prezidentovi. V obou případech musí být spolkové příspěvky k určenému datu odevzdány do spolkové pokladny, či poukázány na běžný účet Spolku.

4.                   V případě, že člen Spolku nezaplatí spolkové příspěvky řádně a v takovém určeném termínu, je právem Výkonného výboru Spolku znemožnit takovému členu účastnit se akcí Spolkem pořádaných, včetně znemožnění využívat výhod vyplývajících z členství ve Spolku.

5.                   Spolkové příspěvky jsou výlučným příjmem Spolku a jsou součástí jeho rozpočtu. Rozhodnutí o způsobu jejich využití náleží výlučně Výkonnému výboru Spolku.

6.                   Výkonný výbor Spolku je oprávněn určit členům Spolku poplatky spojené s výlučným užíváním části majetku Spolku, jako např. šatnové skříňky, pronájmy spolkových prostor či sportovišť k individuálnímu využití mimo rámec činnosti Spolku apod. Nezaplacení poplatku v předepsané výši a předepsaném termínu zbavuje člena výhod a oprávnění, které byly s placením poplatku spojeny.

7.                   Vybrané poplatky jsou rovněž součástí rozpočtu Spolku.

VIII.

Zásady hospodaření

1.                   Hospodaření Spolku vychází ze schváleného plánu a rozpočtu. K zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku zřizuje Výkonný výbor Spolku jeden běžný účet u českého peněžního ústavu a jedno stálé pokladní místo. Za provoz a vedení účetní evidence je určen zodpovědný pracovník. Za účelem ochrany svého majetku a provozu uzavírá Výkonný výbor Spolku příslušné pojistné smlouvy.

2.                   Zdrojem rozpočtových příjmů jsou:

a)         spolkové příspěvky,

b)         příspěvky – dotace na zajištění mistrovských soutěží a sportu pro všechny,

c)         příspěvky – dotace na krytí ztráty provozu TVZ, na údržbu TVZ a na pořízení investic,

d)         příspěvky – dary jiných organizací a jednotlivců,

e)         pronájmy TVZ,

f)          příjmy z pořádání společensko-kulturních akcí,

g)         sponzorování,

h)         jiné příjmy.

3.                   Náklady tvoří zejména výdaje spojené s provozem, údržbou a sportovní činností Spolku.

IX.

Závěrečná, společná a přechodná ustanovení

1.                   Kde to povaha věci a technické aspekty připouštějí, může komunikace mezi členy Spolku, mezi orgány Spolku, mezi členy a orgány Spolku navzájem probíhat v elektronické formě.

2.                   Pokud dojde mezi členy Spolku ke sporu o výklad ustanovení těchto Stanov, je jejich závazný výklad oprávněn učinit Výkonný výbor Spolku. Výklad Stanov musí být písemný a řádně odůvodněn.

 

3.                   Nastane-li rozpor mezi jednotlivými interními předpisy Spolku vydanými Výkonným výborem Spolku, rozhodne o jejich aplikaci Výkonný výbor spolku. Nastane-li rozpor mezi jednotlivými interními předpisy vydanými různými orgány Spolku, rozhodne o jejich další aplikaci na návrh člena Spolku Výkonný výbor Spolku. 

  Zoom gallery

Zoom gallery

 

Partneři:

 

 

 

 

 

 

Zoom gallery

Zlatí partneři

Ladislav Dráb
Miloš Pešek
Vlasta Bažant
Milan Rázga
Jan Kolář

Petr Ryvola

Stříbrní partneři

Hana Pešková
Jiří Huptych
David Frydrych

Bronzoví partneři

Petr Moravec

 

 

 

  Zoom gallery

Zoom gallery

 

Partneři:

 

 

 

 

 

 

Zoom gallery

Zlatí partneři

Ladislav Dráb
Miloš Pešek
Vlasta Bažant
Milan Rázga
Jan Kolář

Petr Ryvola

Stříbrní partneři

Hana Pešková
Jiří Huptych
David Frydrych

Bronzoví partneři

Petr Moravec